SMILE

Systém umožnuje školám tvorbu a aktualizaci ŠVP, následně jejich rozpracování do tématických plánů. K dispozici je také možnost přípravy konkrétní vyučovací hodiny. Možnosti výstupů ze systému začínají u jednotlivých dokumentů a končí u interaktivních webových stránek.

Systém umožňuje přiřadit přístupová práva jednotlivým uživatelům k různým částem ŠVP, nedochází tak ke smazání nebo nechtěným změnám dat mezi jednotlivými uživateli. K dispozici je pro malé školy také lokální instalace pro práci pouze na jednom počítači.

Hlavním posláním systému a jeho modulů je

 • umožnit učitelům vytvářet školní vzdělávací program s kontrolou plnění rámcového vzdělávacího programu
 • umožnit učitelům vytvářet tématické plány i vlastní přípravy na výuku s kontrolou plnění Školního vzdělávacího programu
 • umožnit efektivní komunikaci a výměnu zkušeností v procesu vytváření nových vzdělávacích programů i tématických plánů mezi učiteli
 • poskytnout dostatečně pružnou platformu pro uskutečňování autoevaluace školy a srovnání s ostatními školami a úrovní jejich programů
 • umožnit okamžitý přístup ke zvoleným informacím uloženým v systému prostřednictvím internetu žákům, rodičům, pedagogům a sociálním partnerům

Výhody systému

 • SMILE umí vytvořit, kontrolovat, publikovat a inovovat vzdělávací program.
 • Získáte aktuální verzi RVP, podle které zkontroluje SMILE váš vzdělávací program.
 • SMILE udržuje automaticky mezipředmětové vztahy mezi učebními bloky.
 • Umožňuje vytvořit jednotný systém kompetencí pro celou školu.
 • Odstraňuje administrativní náročnost tvorby ŠVP.
 • Zachovává jednotný a kompaktní vzhled výsledného ŠVP.
 • Umožňuje udržovat více verzí ŠVP.
 • SMILE je určen pro práci více uživatelů. Umožňuje přiřadit přístupová práva jednotlivým uživatelům k různým částem ŠVP, nedochází tak ke smazání nebo nechtěným změnám dat mezi jednotlivými uživateli.

Moduly systému

Systém se skládá z několika modulů, z nichž každý pokrývá některou část vzdělávacího procesu a dohromady tvoří kompletní nástroj pro pedagogy.

ŠVP

Modul pro vytváření, publikování a srovnávání Školních vzdělávacích programů. Samozřejmostí je generování tiskových výstupů nezbytných pro zveřejňování a publikaci ŠVP. SMILE umožňuje tisknout učební plány celkové, předmětové, po ročnících, učební osnovy i kompletní dokument ŠVP.

Tématické plány

Modul pro vytváření, publikování a srovnávání tématických plánu. Samozřejmostí je generování tiskových výstupů nezbytných pro odevzdání a následné využívání tematických plánů ve výuce. Výuku je možno připravovat jak na úrovni tematických plánů, tak na úrovni jednotlivých hodin. Tematické plány, celky a vyučovací hodiny mohou mít různý rozsah (od stručných až po kompletní TP obsahující veškeré informace).

Výuka

Modul pro pohodlné rozdělení výuky mezi učitele, řízení procesu schvalování a odevzdání TP. Možnost průběžných úprav v učivu i učebních textech,generování tematických plánů přímo z ŠVP a tím těsnější napojení na školní vzdělávací program. Umožňuje orientaci v plnění ŠVP, poskytuje společný prostor pro přípravy i učební texty, vč. úloh pro žáky.