Späť

Funkce systému pohodlne.info

Informačný systém pohodlne .info slúži na podporu organizácií, ktoré sa venujú prevádzke rôznych záujmových činností. Typickým zákazníkom sú spolky (voľakedy občianske združenia), príspevkové organizácie, a ďalšie existujúce právne formy.

Systém umožňuje týmto organizáciám komunikáciu a zdieľanie informácií so svojou členskou základňou a napomáha vytváraniu transparentného vzťahu medzi nimi.

Okrem vyslovene praktických vecí sa snažíme, aby pomáhal riešiť v maximálnej miere aj legislatívne záležitosti, s ktorými si nie každý vie poradiť. Pri návrhu systému sme vychádzali z našich dlhoročných skúseností v tejto oblasti.

Prístup do systému majú jednak pracovníci organizácie, ktorý majú na základe svojich vnútorných rolí – typicky manažér, ekonóm či tréner, prístup k požadovaným funkciám systému; ale i samotní členovia resp. v prípade neplnoletých ich zákonný zástupca, ktorí po prihlásení majú prístup ku svojej členskej karte, kde si môžu skontrolovať, či sú riadne evidované všetky platby, aké informácie o nich organizácia eviduje, alebo si len chcú jednoducho overiť dochádzku svojich ratolestí.

V súčasnej dobe je systém k dispozícii vo verzii BASIC.

Našim klientom je systém k dispozícii ako služba. Cena ročného poplatku sa odvíja od počtu aktívnych členov a záujmových odvetví, ktorým sa organizácia venuje. K tomuto členeniu jsme pristúpili na základe skúseností, pretože každé odvetvie potrebuje k svojej práci iné informácie, vytvára iné prehľady a pod.