Internetový školní informační systém

Systém je koncipován jako integrovaný tzn., že pokrývá většinu činností a aktivit spojených s řízením vysoké nebo vyšší odborné školy.

Hlavním posláním systému ISIS

 • poskytnout informace ze systému kdykoli, odkudkoli a komukoli (s příslušným oprávněním) a v aktuální podobě
 • zajistit, že veškerá komunikace s uchazeči a studenty může probíhat elektronicky což snižuje náklady za poštovné a spotřební materiál
 • umožnit přímou vazbu mezi studijním a ekonomickými informacemi o studentech
 • zefektivnit komunikace pedagogů se studenty.

Proč systém ISIS mít?

 • Jednotlivé součásti systému lze zakomponovat do internetových stránek školy a poskytovat veřejnosti vždy aktuální informace.
 • Studenti již nemusejí navštěvovat školu při triviálních operacích, jako je přihlašování na zkoušky nebo zjištění získané známky.
 • Vyučující může snadno zajistit, že nedochází k podvodům při přihlašování na zkoušky, může se studenty komunikovat i mimo dobu přednášek a cvičení, předávat jim studijní materiály apod.
 • Vedení školy získá pravidelný přísun aktuálních informací, ze kterých je patrno, jak se vyvíjí situace jednotlivých studentů, vyučujících a předmětů v průběhu období (roku či semestru), nemusí čekat na sumarizaci dat jednou za semestr.
 • Zavádění kreditního studijního systému by bez integrovaného školního informačního systému nebylo v podstatě možné, protože všichni studenti de facto studují podle individuálních studijních plánů.


 
Systém se skládá z několika komponent, které na sebe navazují a sdílejí informace.

Schéma ISIS

Modul jádro systému

Základem informačního systému ISIS je jádro, které zajišťuje základní fungování a komunikaci dalších rozšiřujících modulů.

Submodul Správa uživatelů a práv

 • evidence uživatelů systému (studenti, zaměstnanci, pedagogové)
 • přidělování přístupových práv do systému
 • evidence prováděných aktivit

Submodul Kmenová data

 • definice struktury školy, konzultačních středisek, akreditovaných programů, oborů a studijních plánů
 • zakládání akademických roků, otevírání oborů, studijní skupiny
 • tvorba platebních kalendářů, číselníku poplatků

Modul evidence osob

Modul umožňuje vést kompletní kartotéku uchazečů, studentů a absolventů školy. U jednotlivých osob jsou kromě základních osobních údajů evidovány také informace o zařazení do oborů, absolvování jednotlivých kurzů či předmětů.
Obdobně jsou u pracovníků evidovány informace o funkčním zařazení, příslušnosti ke katedrám a oddělením a jimi vyučovaných předmětech a kurzech.
V případě škol je nejdůležitější součástí modulu schopnost komunikace s celostátními registry studentů a uchazečů (SIMS,UIV). Tento submodul je samozřejmě udržován v souladu s legislativními změnami a požadavky zodpovědných institucí.

Submodul Uchazeči

 • kompletní evidence uchazečů
 • zpracování přihlášek (studentem přes www stránky školy)
 • smlouva a volba platebního kalendáře

Submodul Studenti

 • kompletní evidence studentů
 • evidence známek, závěrečných prací

Submodul Absolventi

 • kompletní evidence absolventů
 • marketingová komunikace s absolventy

Modul formální vzdělávání

Modul umožňuje zařazení studentů do jednotlivých studijních skupin, zapsání studovaných předmětů (vč. individuálních studijních plánů, zapisování známek a zápočtů přímo vyučujícími a následnou kontrolu studia.
Submodul organizace studia potom dovoluje sledovat celý průběh studia studenta, vč. jeho přestupů z oboru, mezi konzultačními středisky apod. Poskytuje také evidenci pracovníků a organizaci jejich práce.

Submodul eIndex

 • zařazení do studijních skupin
 • přiřazení studijních plánů (i individuálních)
 • zápis známek a zápočtů
 • kontroly plnění podmínek studia

Submodul Organizace studia

 • příprava a realizace přijímacího řízení (přijímací komise, protokoly)
 • nastavení parametrů pro přijetí, korespondence s uchazeči, automatické vyhodnocení přijetí
 • zápis uchazečů a studentů do ročníků, přerušení, přestupy
 • sledování studijních povinností (termíny úkolů, semestrální práce, referáty apod.)
 • zadání a editace rozvrhu (včetně kontrol kolizí, vyhledávání údajů podle různých kritérií, možnost vytištění rozvrhu)
 • vypisování termínů zkoušek a zápočtů, zapisování na ně
 • disciplinární řízení
 • změny výuky, nepravidelné akce
 • vystavení dokladů ke státní závěrečné zkoušce, tisk dokumentů - diplomy, vysvědčení, diploma supplement

Submodul Organizace práce

 • kompletní evidence pracovníků a vyučujících (externích i interních)
 • vyučované předměty
 • výkazy práce a vyúčtování
 • možnost definovat jednotlivé kroky činností, zodpovědnosti pracovníků a související dokumenty
 • maximální délka zpracování, připomínání termínů

Integrační vrstva

Informační systém ISIS vzhledem k použitým technologiím a databázovému prostředí umožňuje připravit interface pro každý další informační systém používaný u zákazníka. Uvedená rozhraní je třeba vždy připravit individuálně podle nasazených systémů.

Celostátní registry

 • komunikace se SIMS (Sdružená matrika studentů)
 • komunikace s UIV

Ekonomický systém

Systém ISIS umožňuje napojení na ekonomický systém a vzájemnou výměnu informací o platbách a pohledávkách studentů. Studijní oddělení tak má aktuální přehled o platební morálce studenta. Účetní oddělení naopak získá okamžitou informaci o ukončení nebo přerušení studia o nových studentech a podpisu jejich platebních kalendářů.

Learning Management System

Samozřejmou součástí systému ISIS je připravenost výměny informací se standardními systémy pro e-learningové metody, které se stávají nedílnou součástí výuky na vysokých školách. LMS a ISIS si mohou vyměňovat informace o studentech, jejich výsledcích. Studenti i pedagogové mohou zcela přirozeně využívat při výuce moderních vzdělávacích metod. Propojení mezi tezemi k předmětu a vlastním kurzem, přednáškou nebo seminářem je zcela transparentní.

Internetové stránky školy

Ostatní systémy

 • Tvorba rozvrhu
 • Knihovní systém
 • Docházkový a identifikační systém