Vývoj software pro evaluaci škol (2.2 ITS03/026)

V roce 2010 nám byl schválen projekt z operačního programu Podnikání a Inovace - ICT a strategické služby. V roce 2013 jsme projekt úspěšně ukončili.

Cílem projektu je navrhnout a vyvinout software, který umožní školám provádět autoevaluaci vlastními silami. Na základě nového školského zákona jsou školy povinny vypracovat své školní vzdělávací programy (místo dříve celostátně platných učebních osnov). U základních škol se podle nich již učí od 1. 9. 2007, střední školy tuto povinnost mají od školního roku 2009/10. Další zákon ukládá školám povinnost provádět pravidelnou autoevaluaci školy. Ta ovšem musí vycházet ze školních vzdělávacích programů, které má každá škola jiný. Proto potřebují systém pro evaluaci, který bude vycházet z cílů definovaných v ŠVP, ověří jejich dosažení a navrhne úpravy ŠVP pro příští roky. Takovýto systém na trhu není, existují pouze obecné systémy bez vazby na specifické zadání formou ŠVP.

Dne 1. ledna 2012 nabyla účinnosti novela školského zákona. Novelou školského zákona se ruší povinnost škol zpracovávat zprávu o vlastním hodnocení školy. Vlastní hodnocení již není podkladem pro hodnocení školy Českou školní inspekcí, je ponecháno pouze jako východisko pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy. Zpráva z vlastního hodnocení není součástí povinné dokumentace škol a školských zařízení. Zároveň s tím se ruší povinnost vypracovávat vlastní hodnocení školy podle struktury, pravidel a termínů stanovených vyhláškou. Škola však může zprávu o vlastním hodnocení zpracovávat i nadále, je to zcela na jejím uvážení. Termíny, strukturu a obsah vlastního hodnocení si škola stanoví sama.

Vzhledem k významným legislativním změnám jsme se rozhodli, že nebudeme vydávat samostatný modul Smile Evaluace. Zapracovali jsme jednotlivé evaluační mechanismy do modulů ŠVP a VÝUKA.

a další projekty ve vzdělávání

MSK RISA (člen řídící jednotky, řešitel aktivity)

Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce v MSK kraji
Hlavním cílem projektu je vytvoření integrovaného informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce, který bude shromažďovat, zpracovávat a analyzovat informace vztahující se k vývoji nabídky a poptávky na trhu práce, k měnícím se potřebám zaměstnavatelů a kvalifikačním požadavkům jednotlivých odvětví a skupin profesí a k vývoji nabídky vzdělávání ze strany škol a dalších vzdělávacích zařízení.

Datum zahájení projektu: září 2002
Datum ukončení projektu: únor 2004
Název operačního programu: PHARE
Hlavní koordinátor projektu: Národní ústav odborného vzdělávání

LBC RISA (člen řídící jednotky, řešitel aktivity)

Regionální informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce v Libereckém kraji, registrační číslo CZ 04.1.03/3.1.15.1/0110
Hlavním cílem projektu je vytvoření integrovaného informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce, který bude shromažďovat, zpracovávat a analyzovat informace vztahující se k vývoji nabídky a poptávky na trhu práce, k měnícím se potřebám zaměstnavatelů a kvalifikačním požadavkům jednotlivých odvětví a skupin profesí a k vývoji nabídky vzdělávání ze strany škol a dalších vzdělávacích zařízení.

Datum zahájení projektu:duben 2005
Datum ukončení projektu: leden 2007
Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Hlavní koordinátor projektu: Vysoká škola podnikání a.s.

Kraj Gastronomie (nefinanční partner)

Rozvoj a zkvalitňování odborného vzdělávání na středních školách a vyšších odborných školách Moravskoslezského kraje s důrazem na odbornou praxi, registrační číslo CZ.04.1.03/3.1.15.1/0143
Projekt je zaměřen na participaci škol, profesních asociací a podnikatelských sdružení na přípravě vzdělávacích programů pro obory obchodu, služeb a cestovního ruchu. Síť partnerů projektu bude spolupracovat v oblasti uznávání výstupních dokumentů a vytvořených vzdělávacích programů. Spolupráce škol se zaměstnavateli – členy profesních sdružení - bude směřována do oblastí užšího zapojení zaměstnavatelů do dalšího vzdělávání zaměstnanců. Realizací projektu by mělo dojít ke zkvalitnění profesní přípravy žáků, a to na pracovištích, která budou splňovat současné požadavky jak pro zajištění praktické výuky žáků, tak i pro zajištění praktické výuky žáků, tak i pro zajištění provozu na kvalitativně vyšší úrovni.

Datum zahájení projektu: leden 2006
Datum ukončení projektu: prosinec 2007
Název operačního programu: Operační program Rozvoj lidských zdrojů
Hlavní koordinátor projektu: MSK