Elektronizace výuky s vazbou digitálních vzdělávacích objektů na rámcové vzdělávací programy (CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0002733)


Projekt má za cíl zatraktivnit výuku pro děti a mládež, poskytnout pedagogům nejmodernější ICT technologie tak, aby přitáhli žáky ke vzdělávání. Rádi bychom novým informačním systémem odstranili nesnadný přístup učitelů ke vhodné formě digitálních vzdělávacích objektů (dále jen DVO).  Naším cílem je zpřístupnění nejnovějších technologií jednoduchou formou pedagogům, n avázáním DVO na existují ŠVP, vytvoření jednoduchého a dostupného systému pro jejich využití. 

V minulých letech jsme vyvinuli software pro tvorbu ŠVP, který umožňuje školám uložit si ŠVP ve strukturované podobě, vygenerovat tento dokument a další příslušné zákonem stanovené dokumenty. Dále pak nabízíme modul Výuka, který na základě vytvořených a schválených ŠVP umožňuje pedagogům rozpracování ŠVP do výuky a přípravu tematických plánů a studijních materiálů.

Nově vytvářený informační portál ceske-skoly .info bude vycházet z těchto dat a rozšíří studijní materiály o DVO, které by měly jasnou vazbu na ŠVP a tím i na státem požadované minimum v RVP. 

 

Základní funkce portálu

na centrální úrovni
  • uložení RVP ve strukturované podobě
  • zřízení DVO serveru tvůrce, který není školou
  • mapování DVO a prvků RVP (kompetence, očekávané výstupy/výsledky vzdělávání, učivo, průřezová témata/tematické okruhy)
na školní úrovni
  • uložení existujícího ŠVP ve strukturované podobě
  • zřízení DVO serveru školy
  • sestavení studijních materiálů s vazbou na ŠVP
  • zveřejnění ŠVP
  • zveřejnění studijních materiálů

 

Harmonogram projektu

Projekt  probíhá od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2018 a je rozdělen do 3 etap.

 

1. etapa - Analýza (1. 1. 2016 - 30. 9. 2016)

V rámci této etapy na začátku projektu dojde k proškolení pracovníků a nastavení projektových principů a procesů. Dále bude v etapě zahájena práce na analytických modelech nově vznikajícího informačního systému. Vznikne analytický procesní a datový model jako podklad pro implementaci SW podpory, která bude přesně kopírovat kroky pro práci a zařazení DVO do vzdělávacího programu a reálné výuky.

Bude také provedena kontrola a analýza všech existujících vydaných rámcových vzdělávacích programů, proveden návrh jejich datové struktury v rámci nového informačního systému. 

 

2. etapa - Implementace (1. 10. 2016 - 30. 9. 2017)

V rámci této klíčové aktivity bude vytvořen nejprve prototyp informačního systému. Budou ověřeny možnosti a vhodnost zvolených technologií.

Po interní a externí oponentuře prototypu dojde k pokračování implementace informačního systému.
Na základě schválených a ověřených analytických a datových modelů dojde k implementaci kompletního informačního systému.

Současně budou naváděny do systému strukturované podoby rámcových vzdělávacích programů. 

 

3. etapa - Pilotní ověření a optimalizace (1. 10. 2017 - 30. 6. 2018)

Informační systém bude předán vybraným testovacím školám spolu s metodikou testování. Školy ověří základní funkčnosti modulu, shromáždí připomínky a návrhy na rozšíření funkčnosti, předloží seznam nalezených chyb. Na společném pracovním workshopu dojde k upravení analytických modelů, redefinici požadavků na informační systém.

Testování bude samozřejmě probíhat také na straně žadatele se stejnými očekávanými výstupy.

Implementační tým na základě připomínek a dopracovaných analytických modelů provede optimalizaci klíčových částí systému. Vytvoří finální verzi produktu určenou k distribuci, vč. uživatelské příručky a interaktivní nápovědy. V rámci závěrečné etapy dojde k dokončení dokumentace v rámci jednotlivých odborných pozic projektového týmu. Bude zkontrolován a doplněn analytický model podle implementace finální verze modulu.

Dojde k vytvoření programátorské dokumentace. Budou zpracovány závěrečné zprávy nutné k řádnému ukončení projektu.